No Picture
NEWS

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH HỦY GIẾNG, THÁO TÁCH, KÉO GIÀN ĐI DOCK, KẾT NỐI LẠI GIÀN FPU-DH01 MỎ ĐẠI HÙNG, LÔ 05.1A NĂM 2020-2021 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Video: TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH HỦY GIẾNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 2020 – 2021 – YouTube